နေ့စဉ်သတင်းများ နယ်အရည်ကျိုကားများကို ပြန်စိစစ်မည် 350 SHARES    လွန်ခဲ့သော ၁ နေ့ က

နယ်အရည်ကျိုကားများကို ပြန်စိစစ်မည်